Tor Jonsson-året er over

forfatter2016 var Tor Jonsson-året. Det var 100 år sidan han vart fødd. Det var 14. januar han døydde etter å ha teke livet sitt. Det er 14. januar i dag. Vi ville ikkje starte jubileumsåret med å feire den tragiske måten han gjekk bort på. Derfor venta vi med å starte feiringa. Derimot er det naturleg å markere avslutninga på jubilemsåret i dag, på dødsdagen.
Jubileumsåret har vore ei glede med festkveldar og tilstellingar for forfattaren land og strand rundt. Tor Jonsson-laget fekk ut ny bok på Oplandske Forlag med tekster i samling, artiklar, noveller, journalistikk, humordikt osv. Boka med tittelen «Eit ord er eit under» er nå utseld og nytt opplag under trykking.
Teaterstykket «Berre kjærleik og død» har hatt 5 oppsettingar med fulle hus. Stykket er skrive av Ingar Sletten Kolloen og vart opphaveleg sett opp av Trøndelag teater. Det gjekk eit par år omkring tusenårsskiftet. Mottakinga dette jubileumsåret vart slik at Trøndelag Teater har bestemt seg for å sette det oppatt på nytt hausten 2017. Tor Jonssons orkester vil nok på same måte halde fram med konsertar i åra som kjem.
Ikkje minst: dikta lever vidare dag etter dag, år etter år. Han er også i dag ein diktar for folket frå «Skuggesida:
Ei gåve du gav meg, grend av det gråe; Viljen til strid
Striden for meg og dei andre småe, – for alt det som lid.
Tor Jonsson kjende seg oftast åleine – også når han var saman med andre. Dei siste månadane handla mange dikt i ulike variantar om denne einsemda. Vi avsluttar derfor denne dagen med eit slikt dikt.
ANDAKT I EINSEMDA
Kvifor, Gud, har du gått ifrå meg?
I kyrkja kan ingen nå deg.
Der Gud er i ordom, er einsemda nær.
Du er ikkje der dine prestar er.
Kvar kyrkjekor er så tung og trong.
Du er berre der du vart fødd ein gong.
Alle prestar trur du er nær.
Eg har ikkje Gud og spør kvar du er.
Eg spør i mitt kveldsskrik: Kvi gjekk du bort,
så døden vart blomar og bar i ein port?
Sume vil ha ein gud av tre,
andre ein gud til å prata med.
Sume vil ha ein gud av ord,
andre ein gud til si odelsjord.
Sume seier du er i alt,
i stjerner og dyr og dove salt.
Eg veit ikkje meir enn at gode menn
har sagt du var sedd i denne grend.
Tor Jonsson-laget ved leiar Håvard Teigen.